کسب وکار

تفاوت بازاریابی و برندینگ و تبلیغات چیست؟

واژگان بازاریابی و تبلیغاتی اغلب به جای یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند،یا تفاوت بین آن ها حداقل میباشد.در حالی که ممکن است شما به صورت روزانه به تفاوت های آن توجه خاصی نداشته باشید،اما در زمانی که کسب و کار شما به این خدمات نیاز پیدا میکنددانستن تفاوت و تمایز قائل شدن بین آن ها از اهمیتی بسیار برخوردار است.

تبلیغات(Advertising)  عبارت است از ترویج و ترفیع عمومی یک پیام در ازای پرداخت مبلغی معین توسط یک کسب و کار شناخته شده باهدف فروش به مشتریان موجود و بالقوه است.

بازاریابی ، مجموعه فعالیت های شما برای آموزش و تشویق افراد به انتخاب خدمات یا محصول شما در میان رقبا را بازاریابی می نامیم.بازاریابی شامل بخش های کوچک تر مانند نحوه تبلیغات ،شناخت مشتریان ،پشتیبانی خدمات و محصولات و جذب رضایت مشتریان برای تشویق به همکاری مجدد است.

برندینگ( Branding ( به بیان ساده  و مختصرکاراکتر و شخصیتی است که شما برای شرکت خود میسازید و این کاراکتر فراتر از هریک از محصولات و خدماتی است که ارائه میکنید. درواقع برند شما صاحب کسب و کار شما میباشد به همین دلیل تعریفی دقیق از آن اهمیت دارد.برند سازی شامل بازار یابی ،تبلیغ و ترویج و هر آنچه که آن را تحت تاثیر قرار میدهدمیباشد.

در انتها پیشنهاد میشود برای موفقیت در بازاریابی و برند سازی و تبلیغات موثر به متخصصان شرکت  آراپندار مراجعه نمایید.