تلفن :07132320444
طراحی سایت خدماتیطراحی سایت شرکتی

طراحی سامانه باشگاه مشتریان پارسی طب

پارسی کارت ، کارتی است که به منظور حمایت از فروشگاههای فعال توزیع کننده محصولات پارسی طب طراحی شده است. هر کارت به ازا هر محصول و هر استان دارای امتیاز خاصی است که فروشگاهها بعد از ثبت کارت آن امتیاز را دریافت می کنند .


طراحی سامانه باشگاه مشتریان پارسی طب
تاریخ تحویل

تیر 96

آدرس وب سایت:
تکنولوژی های استفاده شده

Asp.net,jquery,html5,css3,ajax